INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前佐藤 哲英 ( さとう てつえい, Tetsuei Sato ) 著 ()
タイトル三観思想の起源及び発達
タイトル読みさんがんしそうのきげんおよびはったつ
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ217-251(R)
媒体名 止観の研究
媒体名欧文 ----
編者 関口真大
発行日1975-11
発行者岩波書店
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00054495A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
  分野   中国仏教 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野)
  人物   智顗 慧思 天台宗 (分野) 中国仏教 (分野) 吉蔵 (人物) 湛然 (人物) 摩訶止観 (文献) 法華玄義 (文献) 日蓮 (人物) 慧思 (人物) 智顗 (人物) 南岳慧思 (人物) 立誓願文 (文献) 慧文 (人物) 天台教学 (分野)
  文献   梵網経 瓔珞経 仁王経 法華文句 摩訶止観 維摩経玄疏 華厳経 (文献) 法華経 (文献) 沙門果経 (文献) 金光明経 (文献) 顕戒論 (文献) 瓔珞経 (文献) 四分律 (文献) 瑜伽師地論 (文献) 梵網経 (文献) 法華玄義 (文献) 摩訶止観 (文献) 般若経 (文献) 阿含経 (文献) 普賢観経 (文献) 戒学要語 (文献) 涅槃経 (文献) 大集経 (文献) 仁王般若経 (文献) 薬師経 (文献) 不空 (人物) 『報恩抄』 (文献) 法華文句記 (文献) 智顗 (人物) 法華玄論 (文献) 法華義疏 (文献) 維摩経玄疏 (文献) 法華文句 (文献) 次第禅門 (文献) 大智度論 (文献) 天台小止観 (文献) 中論 (文献) 維摩経文疏 (文献) 四教義 (文献) 三観義 (文献) 大本四教義 (文献)
  術語   止観 三観思想 三諦思想 別相三観 一心三観 通相三観 摩訶止観 (文献) (術語) 口伝法門 (術語) 禅定 (術語) 原始仏教 (分野) 禅観 (術語) 瑜伽師地論 (文献) 四種三昧 (術語) 三諦三観 (術語) 止観 (術語) 三諦説 (術語) 五二位 (術語) 経典観 (術語) 智顗 (人物) (術語) 中道正観 (術語) 一心三観 (術語) 維摩経玄疏 (文献) 三諦 (術語) 観法 (術語) 一念三千 (術語) 観心 (術語) 通相三観 (術語) 称名念仏 (術語) 円融三諦 (術語) 法華三昧 (術語) 別相三観 (術語) 恵心流 (術語) 三種三観 (術語) 維摩経 (文献) 維摩経文疏 (文献) 平等観 (術語) 異時平等 (術語) 維摩経広疏 (文献) 中道の道 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage