INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前青木 隆 ( あおき たかし, Takashi Aoki ) 著 ()
タイトル地論宗南道派の真修・緑修説と真如依持説
タイトル読みじろんしゅうなんどうはのしんしゅうえんしゅうせつとしんにょいじせつ
サブタイトル
タイトル(欧文)The theories of “true practice and conditioned practice” and “dependence on thusness” in the Southern branch of the Ti-lun school
サブタイトル(欧文)
該当ページ-
媒体名 東方学
媒体名欧文 TOHOGAKU(Eastern Studies)
通号 93
ISSN 04957199
編者 東方学会
発行日1997-01
発行者東方学会
発行地東京
本文
INBUDS IDIB:00035070


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
  分野   地論宗 中国仏教 (分野) 浄影寺慧遠 (人物) 中国 (地域) 摂論宗 (分野) 天台宗 (分野) 慧遠 (人物) 菩提流支 (人物) 華厳宗 (分野)
  人物   菩提流支 勒那摩提 湛然 智赶 浄影寺慧遠 世親 (人物) 勒那摩提 (人物) 玄奘 (人物) 曇鸞 (人物) 中国仏教 (分野) 真諦 (人物) 鳩摩羅什 (人物) 解深密経 (文献) 菩提流支 (人物) 大乗起信論 (文献) 道宣 (人物) 菩提留支 (人物) 吉蔵 (人物) 仏陀扇多 (人物) 羅什 (人物) 澄観 (人物) 智顗 (人物) 天台宗 (分野) 最澄 (人物) 法華経 (文献) 証真 (人物) 摩訶止観 (文献) 湛然 (人物) 横超慧日 (人物) 法蔵 (人物) 日蓮 (人物) 慧遠 (人物) 大乗義章 (文献) 地論宗 (分野) 浄土教 (分野)
  文献   続高僧伝 法華文句記 維摩経玄疏 楞伽阿跋多羅宝経 金剛般若疏 大乗義章 華厳略疏 十地論義疏 高僧伝 (文献) 道宣 (人物) 宋高僧伝 (文献) 安楽集 (文献) 広弘明集 (文献) 浄土論 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 楞伽経 (文献) 法華文句 (文献) 法華経 (文献) 摩訶止観 (文献) 止観輔行伝弘決 (文献) 法華秀句 (文献) 山家義苑 (文献) 法華玄義釈籤 (文献) 法華玄論 (文献) 維摩経文疏 (文献) 法華玄義 (文献) 智顗 (人物) 四教義 (文献) 三観義 (文献) 大本四教義 (文献) 観経四帖疏 (文献) 宝性論 (文献) 求那跋陀羅 (人物) 禅宗 (分野) 妄想 (術語) 楞伽経疏 (文献) 菩薩瓔珞経 (文献) 金剛経 金剛般若経義疏 (文献) 十地経論義記 (文献) 華厳孔目章 (文献) 唐朝名画録 (文献) 金剛般若集験記 (文献) 正倉院文書 (文献) 觀彌勒菩薩上生兜率天経賛 (文献) 慧遠 (人物) 教行信証 (文献) 浄影寺慧遠 (人物) 正法眼蔵 (文献) 観経疏 (文献) 起信論 (文献) 涅槃経 (文献) 十地論義疏 (文献) 法鏡論 (文献) 大乗義章 (文献) 華厳略疏 (文献) 十地経論 (文献) 大乗起信論 (文献) 観物内篇 (文献) 立神明成仏義記 (文献)
  術語   地論宗南道派 真修 緑修説 真如依持説 七識智 般若思想 真識空義説 八識真如 心識説 自体因果 有為縁集 如来蔵縁起 通明観 (術語) 円宗 (術語) 如来蔵思想 (術語) 教判 (術語) 地論宗 (分野) 心識説 (術語) 十地論義疏 (文献) 真修 (術語) 法性 (術語) 縁修 (術語) 地論宗南道派 (術語) 緑修説 (術語) 真如依持説 (術語) 七識智 (術語) 般若思想 (術語) 空思想 (術語) 融相思想 (術語) 法華思想 (術語) 護国思想 (術語) 冥想体験 (術語) 菩提論 (術語) 正法眼蔵 (文献) 法華経 (文献) 八識真如 (術語) 真識空義説 (術語) 九識説 (術語) 本覚思想 (術語) 法身常住説 (術語) 楞伽経 (文献) 十一識 (術語) 摂論義章 (文献) 嵯峨義 (術語) 法界縁起観 (術語) 自種因果 (術語) 捜玄記 (文献) 性起 (術語) 有為縁集 (術語) 無為縁集 (術語) 天台行位説 (術語) 四土説 (術語) 縁集 (術語) 自体因果 (術語) 如来蔵縁起 (術語) 自体縁集 (術語) 真如 (術語) 華厳宗 (分野) 弥勒成仏経 (文献) 仏身説 (術語) 不二摩訶衍法 (術語) 真偽問題 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage