INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

検索キーワード: 聖 [SAT] [ DDB ]

検索対象: すべて

関連キーワード(関連度上位10件/括弧内数字はキーワード登場回数):
(術語) (...)  行人 (術語) (...)  上人 (術語) (...)  空也 (人物) (...)  聖人 (術語) (...)  念仏 (術語) (...)  浄土宗 (術語) (...)  涅槃 (術語) (...)  歎異抄 (文献) (...)  ひじり (術語) (...) 
-- 8339 件ヒット
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417
氏名 タイトル 媒体名 発行日 掲載頁詳細本文
Arya Vedagya (著)The Concept of Buddhism as Depicted in Buddhacarita and Saundarananda by Aśvaghoṣa印度学仏教学研究 通号 81 1992-12-20 14-17(L)詳細
Rhodes Robert (著)The Four Extensive Vows and Four Noble Truths in T'ien-t'ai Buddhism真宗総合研究所研究所紀要 通号 2 1984-03-31 53-91(L)詳細
Unno Taitetsu (著)The Hua-yen Vision of Interdependence華厳学論集 通号 1997-11-10 91-108(L)詳細
田中 公明 (著)The Lokeśvarakalpa and the Yi-qie-fo she-xiang-ying da-jiao-wang-jing sheng-guan-zi-zai pu-sa nian-song yi-gui仏教文化 通号 30 1993-05-01 1-24(L)詳細
Giebel Rolf W. (著)The One Hundred and Eight Names of Tārāインド論理学研究 通号 1 2010-09-30 439-459(L)詳細
Norman K.R. (著)The origin of Pāli and its position among the Indo-European languagesパーリ学仏教文化学 通号 1 1988-05-01 1-27詳細あり
鈴木 晃信 (著)The Script of the Śrāvakabhūmi Manuscript梵語仏教文献の研究 通号 1995-11-07 21-38(L)詳細
塚本 啓祥 (著)The Seven Parables of the Lotus Sutra日蓮聖人と法華仏教:上田本昌博士喜寿記念論文集 通号 2007-02-28 579-608(L)詳細
竜山 章真 (著)The Teaching of Buddha大谷学報 通号 55 1934-10-30 204-205詳細
van der Veere Hendrik (著)The Teaching strategies of Kakuban Shōnin梵文学研究論集:松濤誠達先生古稀記念 通号 2007-02-22 599-628(L)詳細
清水 俊史 (著)The View on the Three Piṭakas of the Mahāvihāra School印度学仏教学研究 通号 145 2018-03-25 105-110(L)詳細あり
Yonezawa Yoshiyasu (著)The Vimalakīrtinirdeśa and the (Sarvabuddhaviṣayāvatāra-)Jñānālokālaṃkāra印度学仏教学研究 通号 112 2007-03-25 57-63(L)詳細あり
小山 典勇 (著)Tīrtha研究智山学報 通号 45 1982-03-31 47-59(L)詳細
小山 典勇 (著)Tīrtha研究(III)仏教の歴史と思想:壬生台舜博士頌寿記念 通号 1985-02-01 109-122(L)詳細
内藤 昭文 (著)TSP (K.328-K.335) の和訳研究と研究ノート仏教学研究 通号 58/59 2003-03-31 23-50(L)詳細
谷川 泰恭 (著)Uttarajjhāyā研究Ⅰ密教文化 通号 114 1976-03-30 45-32(L)詳細
Vajradhātumahāmaṇḍalopāyika-Sarvajrodaya大正大学綜合仏教研究所年報 通号 9 1987-03-30 13-85(L)詳細
Vajradhātumahāmaṇḍalopāyikā-Sarvavajrodaya 金剛界大曼荼羅儀軌一切金剛出現大正大学綜合仏教研究所年報 通号 8 1986-03-30 23-57(L)詳細
森口 光俊 (著)Vajra-dhātu-mukh'ākhyāna-deguri-vidhiḥ IV梵語仏教文献の研究 通号 1995-11-07 199-216(L)詳細
駒井 信勝 (著)Vajrājitānalapramohanī陀羅尼の役割について川崎大師教学研究所紀要 通号 2 2017-03-21 71-90(L)詳細
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417
キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage