INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前桐谷 征一 ( きりや せいいち, Seiichi Kiriya ) 著 (立正大学仏教学部非常勤講師/日蓮宗本納寺住職)
タイトル中国における法華経の石刻
タイトル読みちゅうごくにおけるほけきょうのせっこく
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ781-816(R)
媒体名 日蓮教学の諸問題:浅井円道先生古稀記念論文集
ISBN 4-831310328
編者 浅井円道先生古稀記念論文集刊行会
発行日1997-02
発行者平楽寺書店
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00043549A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  北斉 中国 (地域) 中国仏教 (分野) (時代) 北周 (時代) 中国仏教史 (分野) 仏教美術 (分野) 北朝 (時代) 北魏 (時代)
 分野  中国仏教 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野)
 人物  道宣 道世 恵祥 僧詳 中国仏教 (分野) 律宗 (分野) 道世 (人物) 元照 (人物) 続高僧伝 (文献) 四分律行事鈔 (文献) 戒律 (分野) 凝然 (人物) 道宣 (人物) 法苑珠林 (文献) 善導 (人物) 迦才 (人物) 唐臨 (人物) 智儼 (人物) 問遮 (人物) 僧詳 (人物) 恵祥 (人物) 法華経 (文献)
 文献  法華経 観世音菩薩普門品 大唐内典録 法苑珠林 弘賛法華伝 法華経伝記 日蓮 (人物) インド仏教 (分野) 涅槃経 (文献) 華厳経 (文献) 大乗仏教 (分野) 維摩経 (文献) 般若経 (文献) 正法眼蔵 (文献) 法華経 (文献) 観音信仰 (術語) ヴァガバッドギーター (文献) 太上洞玄霊宝赤書玉訣妙経 (文献) 妙音菩薩品 (文献) 妙荘厳王本事品 (文献) 大唐内典録 (文献) 観音義疏 (文献) 歴代三宝紀 (文献) 大周刊定衆経目録 (文献) 開元釈経録 (文献) 開元釈教録 (文献) 出三蔵記集 (文献) 衆経目録 (文献) 往生伝 (文献) 薩芸芬陀利経 (文献) 諸経要集 (文献) 道世 (人物) 今昔物語集 (文献) 経律異相 (文献) 太平広記 (文献) 続高僧伝 (文献) 広弘明集 (文献) 冥報記 (文献) 法華経伝記 (文献) 法華伝記 (文献) 法華経顕応録 (文献) 慧詳 (人物) 感応 (術語) 三国仏法伝通縁起 (文献) 東大寺授戒方軌 (文献) 慧祥 (人物) 弘賛法華伝 (文献) 法界観門 (文献) 大方広仏華厳経感応伝 (文献) 石刻 (術語)
 術語  石刻 石刻経 信仰的造形 一切経蔵 多善根 (術語) 碑文 (術語) 賢劫千仏名経 (文献) 金石 (術語) 石窟 (術語) 石経 (術語) 法華経伝記 (文献) 石刻経 (術語) 安道壱 (人物) 摩崖刻経 (術語) 石刻 (術語) 信仰的造形 (術語) 五仏頂法拭大乗菩薩戒 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage