INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前福原 隆善 ( ふくはら りゅうぜん, Ryuzen Fukuhara ) 著 ()
タイトル懺悔と念仏
タイトル読みざんげとねんぶつ
サブタイトル
タイトル(欧文)Repentance and Nenbutsu
サブタイトル(欧文)
該当ページ208-216
媒体名 龍谷大学佛教文化研究所紀要
媒体名欧文 BULLETIN OF INSTITUTE OF BUDDHIST CULTURAL STUDIES RYUKOKU UNIVERSITY
通号 38
ISSN 0289-5544
編者 岡亮二
発行日1999-11-30
発行者龍谷大学佛教文化研究所
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00013358A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  隋代 唐代 宋代 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 南北朝時代 (時代) 仏教 (分野) 中国天台 (分野) 日本 (地域) 隋代 (時代) 浄土教 (分野) 宋代 (時代) 禅宗 (分野) 鎌倉時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 元代 (時代)
 分野  中国仏教 中国天台 中国浄土教 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野) 智顗 (人物) 中国仏教 (分野) (時代) 隋代 (時代) 天台教学 (分野) 日本天台 (分野) 慧思 (人物) 善導 (人物) 曇鸞 (人物) 日本浄土教 (分野) 道綽 (人物) (時代)
 人物  智顗 善導 遵式 天台宗 (分野) 中国仏教 (分野) 吉蔵 (人物) 湛然 (人物) 摩訶止観 (文献) 法華玄義 (文献) 日蓮 (人物) 慧思 (人物) 法然 (人物) 親鸞 (人物) 浄土教 (分野) 道綽 (人物) 曇鸞 (人物) 源信 (人物) 教行信証 (文献) 観経疏 (文献) 知礼 (人物) 智顗 (人物) 四明知礼 (人物) 袾宏 (人物) 善導 (人物) 元照 (人物)
 文献  法華三昧懺儀 摩訶止観 往生礼讃 観念法門 往生浄土懺願儀 摩訶止観 (文献) 法華経 (文献) 方等懺法 (文献) 往生礼讃 (文献) 法華懺法 (文献) 次第禅門 (文献) 華厳経入法界品 (文献) 懺悔法 (術語) 法華玄義 (文献) 智顗 (人物) 法華文句 (文献) 大智度論 (文献) 天台小止観 (文献) 中論 (文献) 観経疏 (文献) 善導 (人物) 観念法門 (文献) 教行信証 (文献) 般舟讃 (文献) 往生要集 (文献) 法事讃 (文献) 選択集 (文献) 無量寿経 (文献) 安楽集 (文献) 往生浄土決疑行願二門 (文献) 観経融心解 (文献) 念仏 (術語) 天台大師 (人物) 御懺法講 (術語) 法華三昧懺義 (文献) 修懺要旨 (文献) 請観世音菩薩消伏毒害三昧儀 (文献)
 術語  懺悔 念仏 五悔 滅罪 (術語) 戒律 (術語) 念仏 (術語) (術語) 慚愧 (術語) 十住毘婆沙論 (文献) 五悔 (術語) 随喜 (術語) 往生 (術語) 称名 (術語) 浄土 (術語) (術語) 信心 (術語) 観仏 (術語) 教行信証 (文献) 見仏 (術語) 懺悔 (術語) 廻向 (術語) 普賢行願 (術語) 両部相摂 (術語) 印明 (術語) 懺悔法 (術語) 十八道 (術語) 三礼 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage