INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前吉田 実盛 ( よしだ じっせい, Jissei Yoshida ) 著 (兵庫女子短期大学専任講師/叡山学院兼任講師)
タイトル九種の証果
タイトル読みきゅうしゅのしょうか
サブタイトル
タイトル(欧文)Nine Sorts of Effect in Ascetic Practices
サブタイトル(欧文)
該当ページ355-374(R)
媒体名 天台大師研究:天台大師千四百年御遠忌記念
媒体名欧文 ----
通号 1
ISSN ----
ISBN ----
編者 「天台大師研究」編集委員会
発行日1997-03-01
発行者祖師讃仰大法会事務局/天台学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00050892A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  隋代 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 南北朝時代 (時代) 仏教 (分野) 中国天台 (分野) 日本 (地域)
 分野  天台宗 浄土教 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 智顗 (人物) 日本 (地域) 最澄 (人物) 伝教大師最澄 (人物) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野)
 人物  智顗 良源 天台宗 (分野) 中国仏教 (分野) 吉蔵 (人物) 湛然 (人物) 摩訶止観 (文献) 法華玄義 (文献) 日蓮 (人物) 慧思 (人物) 源信 (人物) 日本仏教 (分野) 円仁 (人物) 尋禅 (人物) 千観 (人物) 叡山浄土教 (分野) 九品往生義 (文献)
 文献  摩訶止観 法華三昧懺儀 九品往生義 観無量寿経 法華玄義 (文献) 智顗 (人物) 法華文句 (文献) 法華経 (文献) 次第禅門 (文献) 大智度論 (文献) 天台小止観 (文献) 中論 (文献) 摩訶止観 (文献) 方等懺法 (文献) 往生礼讃 (文献) 法華懺法 (文献) 華厳経入法界品 (文献) 懺悔法 (術語) 往生要集 (文献) 良源 (人物) 阿弥陀新十疑 (文献) 源信 (人物) 往生思想 (術語) 浄土十疑論 (文献) 観無量寿経 (文献) 日本霊異記 (文献) 無量寿経 (文献) 阿弥陀経 (文献) 教行信証 (文献) 大無量寿経 (文献) 善導 (人物) 観経疏 (文献) 浄土教 (分野) 親鸞 (人物)
 術語  法華三昧 懺悔 九品 九種証果 白蓮結社 (術語) 念仏三昧 (術語) 次第禅門 (文献) 摩訶止観 (文献) 一心三観 (術語) 法華道場 (術語) 入唐求法順礼行記 (文献) 念仏結社 (術語) 滅罪 (術語) 戒律 (術語) 念仏 (術語) (術語) 慚愧 (術語) 十住毘婆沙論 (文献) 五悔 (術語) 随喜 (術語) 極楽 (術語) 下品 (術語) 諸行本願 (術語) 一切善悪凡夫 (術語) 具足煩悩凡夫 (術語) 念仏回向 (術語) 三昧 (術語) 指方立相 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage