INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前田中 良昭 ( たなか りょうしょう, Ryosho Tanaka ) 著 (駒沢大学名誉教授)
タイトル敦煌の禅籍
タイトル読みとんこうのぜんせき
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ47-87(L)
媒体名 禅学研究入門
媒体名欧文 ----
ISBN 4-500-00712-1
編者 田中良昭
発行日2006-12-15
発行者大東出版社
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00052006A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   中国 敦煌 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代) 中国 (地域) チベット (地域) 敦煌 (分野) 敦煌学 (分野) 道教 (分野) 中央アジア (地域)
  分野   禅宗 研究方法論 中国仏教 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 曹洞宗 (分野) 日本 (地域) 道元 (人物) 鎌倉時代 (時代) 中国 (地域) 仏教 (分野) 禅宗 (分野) 臨済宗 (分野) 中国語学 (分野) インド学 (分野) 文献学 (分野) 論理学 (分野) 浄土教 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野)
  人物   柳田聖山 神秀 鈴木大拙 神会 鈴木大拙 (人物) 胡適 (人物) 田中良昭 (人物) 関口真大 (人物) 六祖壇経 (文献) 神会 (人物) 正法眼蔵 (文献) 臨済録 (文献) 慧能 (人物) 弘忍 (人物) 禅宗 (分野) 普寂 (人物) 恵能 (人物) 圭峰宗密 (人物) 日本仏教 (分野) (分野) 西田幾多郎 (人物) 仏教 (分野) 親鸞 (人物) 道元 (人物) 浄土真宗 (分野) 神秀 (人物) 宗密 (人物) 中国禅宗 (分野)
  文献   中国禅宗史 景徳伝灯録 頓悟真宗要決 信心銘 絶観論 祖堂集 (文献) 宋高僧伝 (文献) 正法眼蔵 (文献) 五灯会元 (文献) 碧巌録 (文献) 禅苑清規 (文献) 禅宗 (分野) 天聖広灯録 (文献) 頓悟真宗論 (文献) 念仏禅 (術語) 摩訶衍禅師 (人物) 頓悟真宗金剛般若修行達彼岸法門要決 (文献) 僧璨 (人物) 景徳伝灯録 (文献) 坐禅箴 (文献) 自性清浄心 (術語) 伝灯録 (文献) 大潙警策 (文献) 三祖信心銘 (文献) 牛頭法融 (人物) 観心論 (文献) 入理縁門論 (文献) 宗鏡録 (文献) 二入四行論 (文献) 法融 (人物) 吉蔵 (人物) 達磨禅師論
  術語   敦煌禅籍 北宗禅 禅宗灯史 東山法門 頓悟 念仏禅 伝法偈 金九経 (文献) 研究概史 (術語) 南宗禅 (術語) 一心 (術語) 観心論 (文献) 敦煌文献 (術語) 無心論 (文献) 般若 (術語) 楞伽経 (文献) 牛頭宗 (術語) 聖胄集 (文献) 談義日記 (文献) 中国僧 (術語) 続高僧伝 (文献) 虚堂録 (文献) 菩提達摩南宗定是非論 (文献) 敦煌遺書 (術語) 正法眼蔵 (術語) 北宗 (術語) 南宗 (術語) 守一不移 (術語) 後期北宗禅 (術語) 頭陀行 (術語) 頓悟説 (術語) 漸悟 (術語) 見性 (術語) 北宗批判 (術語) 漸修 (術語) 無念 (術語) 心性本浄 (術語) 看話禅 (術語) 教禅一致 (術語) 二王禅 (術語) 禅浄双修 (術語) 称名念仏 (術語) 念仏 (術語) 唯心浄土 (術語) 祖師禅 (術語) 壇経標題 (文献) 敦煌本 (術語) 伝衣説 (術語) 宝林伝 (文献) 教外別伝 (術語) 伝法正宗記 (文献) スタイン本 (術語) 神会語録 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage