INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前靜永 湛澄 ( しずなが たんちょう, Tancho Shizunaga ) 著 ()
タイトル我国に於ける念仏門の系譜
タイトル読みわがくににおけるねんぶつもんのけいふ
サブタイトル空也上人と良忍上人について
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ82-83(R)
媒体名 佛教文化研究
媒体名欧文 STUDIES IN BUDDHISM AND BUDDHIST CIVILIZATION (BUKKYŌ BUNKA KENKYŪ)
通号 8
ISSN ----
ISBN ----
編者 佛教文化研究所
発行日1959-03-31
発行者佛教文化研究所
発行地京都
本文あり
INBUDS IDIB00068138A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  平安時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 真言宗 (分野) 奈良時代 (時代) 天台宗 (分野) 仏教 (分野) 中国 (地域)
 分野  浄土教 天台宗 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 日本 (地域) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野) 智顗 (人物) 最澄 (人物) 伝教大師最澄 (人物) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代)
 人物  空也 良忍 聖冏 凝然 一遍 (人物) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 行基 (人物) 千観 (人物) 源信 (人物) 性空 (人物) 日本往生極楽記 (文献) 元暁 (人物) 家寛 (人物) 法然 (人物) 融通念仏宗 (分野) 良仁 (人物) 良忠 (人物) 浄土宗 (分野) 聖聡 (人物) 聖聰 (人物) 良暁 (人物) 道宣 (人物) 法蔵 (人物) 吉蔵 (人物) 華厳宗 (分野) 律宗 (分野) 湛睿 (人物)
 文献  浄土真宗付法伝 大通融観撰 蔡州和上伝 安心決定鈔 (文献) 聖学問答 (文献) 一連 (人物) 歓心要決宗 (文献)
 術語  念仏門 融通念仏 他力往生 称名念仏 撰述の趣旨 (術語) 顕密の祕法 (術語) 西山義 (術語) 正修 (術語) 助業 (術語) 一致勝劣 (術語) 極楽浄土 (術語) 観心門 (術語) 恵心学派 (術語) 融通念仏縁起 (文献) 常行三昧 (術語) 踊念仏 (術語) 一遍聖絵 (文献) 念仏信仰 (術語) 物忌 (術語) 浄土門 (術語) 弘願念仏 (術語) 他力念仏 (術語) 五念 (術語) 凡夫観 (術語) 本願 (術語) 選択 (術語) 南無阿弥陀仏 (術語) 菩提心 (術語) 阿弥陀仏 (術語) 念仏 (術語) 浄土 (術語) (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage