INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前平川 彰 ( ひらかわ あきら, Akira Hirakawa ) 著 (愛知学院大学教授)
タイトル禅と戒律
タイトル読みぜんとかいりつ
サブタイトル
タイトル(欧文)Zen and the Buddhist Precept
サブタイトル(欧文)
該当ページ363-378
媒体名 禅研究所紀要
媒体名欧文 Journal of the Institute for Zen Studies Aichigakuin University
通号 6/7
ISSN ----
ISBN ----
編者 愛知学院大学禅研究所
発行日1976-12
発行者愛知学院大学禅研究所
発行地愛知
本文あり
INBUDS IDIB00027121A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  曹洞宗 道元 (人物) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 日本 (地域) 禅宗 (分野) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 現代 (時代)
 人物  道元 如浄 曹洞宗 (分野) 正法眼蔵 (文献) 日本仏教 (分野) 禅宗 (分野) 如浄 (人物) 親鸞 (人物) 栄西 (人物) 曹洞宗学 (分野) 道元 (人物) 宝慶記 (文献) 宏智正覚 (人物) 明全 (人物) 禅苑清規 (文献)
 文献  正法眼蔵 仏祖正伝菩薩戒作法 華厳経 涅槃教 瑜伽論 瓔珞経 梵網経 道元 (人物) 永平広録 (文献) 正法眼蔵随聞記 (文献) 弁道話 (文献) 道元禅師 (人物) 修証義 (文献) 法華経 (文献) 宝慶記 (文献) 教授戒文 (文献) 正法眼蔵 (文献) 出家略作法 (文献) 禅苑清規 (文献) 如浄 (人物) 四分律 (文献) 正法眼蔵受戒 (文献) 梵網経 (文献) インド仏教 (分野) 法蔵 (人物) 入法界品 (文献) 涅槃経 (文献) 無量寿経 (文献) 探玄記 (文献) 十地経 (文献) 華厳経 (文献) 瑜伽論 (文献) 解深密経 (文献) 成唯識論 (文献) 倶舎論 (文献) 摂大乗論 (文献) 顕揚聖教論 (文献) 大乗荘厳経論 (文献) 瑜伽行派 (分野) 大智度論 (文献) 法華玄義 (文献) 摩訶止観 (文献) 般若経 (文献) 阿含経 (文献) 普賢観経 (文献) 戒学要語 (文献) 沙門果経 (文献) 金光明経 (文献) 顕戒論 (文献) 瓔珞経 (文献) 瑜伽師地論 (文献)
 術語  戒体 受戒 伝戒 十六条戒 三帰依文 慚愧 三聚浄戒 律儀戒 十重禁戒 自誓受戒 仏性種子 梵網経 (文献) 円頓戒 (術語) 授戒 (術語) 戒律 (術語) 倶舎論 (文献) 律儀 (術語) 菩薩戒義疏 (文献) 無表業 (術語) 菩薩戒 (術語) 出家 (術語) 得度 (術語) 戒牒 (術語) 伝戒 (術語) 坐禅 (術語) 受戒 (術語) 伝法 (術語) 僧伽制度建設 (術語) 四種三昧 (術語) 天台小止観 (文献) 仏祖正伝菩薩戒作法 (文献) 仏祖正伝の仏戒 (術語) 禅戒 (術語) 梵網経略抄 (文献) 自誓授戒作法 (文献) 道元 (人物) 禅宗の戒律観 (術語) 和讃 (術語) 韻文 (術語) 偈文 (術語) 懺法 (術語) 正坐思惟 (術語) 十六条戒 (術語) (術語) 死の私有化 (術語) dharma (術語) (術語) 縁起 (術語) ダルマ (術語) 法身 (術語) 非法 (術語) 原始仏教 (分野) 法性 (術語) 懺悔 (術語) (術語) 悲歎 (術語) 絶対他力 (術語) 難化 (術語) 獲信 (術語) 初地 (術語) 篤信者 (術語) 十重禁戒 (術語) 大乗戒 (術語) 十善戒 (術語) 梵網戒 (術語) 通受 (術語) 摂善法戒 (術語) 三聚浄戒 (術語) 四分律宗 (術語) 十重戒 (術語) 法相宗 (術語) 饒益有情戒 (術語) 戒法 (術語) 四重禁戒 (術語) 別授別持 (術語) 十種戒相 (術語) 帰依三宝 (術語) 戒律復興 (術語) 好相 (術語) 自誓受戒記 (文献) 仏性種子 (術語) 四条式 (文献) 八敬法 (術語) 自誓受戒 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage