INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前釜淵 清英 ( かまぶち せいえい, Seiei Kamabuchi ) 著 ()
タイトル肇論の研究(二)
タイトル読みじょうろんのけんきゅう2
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ29-58(R)
媒体名 禪學研究
媒体名欧文 ----
通号 21
編者 日種譲山
発行日1934-04-01
発行者禪學研究會
発行地京都
本文あり
INBUDS IDIB00020819A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  東晋 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 西晋 (時代) 道教 (分野) 劉宋 (時代) 南北朝 (時代) 三国呉代 (時代) 初期中国仏教 (分野)
 分野  中国仏教 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野)
 人物  僧肇 老子 竜樹 維摩 ヘーゲル 孔子 中国仏教 (分野) 鳩摩羅什 (人物) 肇論 (文献) 道生 (人物) 吉蔵 (人物) 羅什 (人物) 中国 (地域) 僧叡 (人物) 荘子 (人物) 道教 (分野) 孔子 (人物) 僧肇 (人物) 竜樹 (人物) 老子 (文献) 道元 (人物) インド仏教 (分野) 世親 (人物) 中論 (文献) 曇鸞 (人物) 中観派 (分野) 中観 (分野) 親鸞 (人物) 天親 (人物) 維摩経 (文献) 龐居士 (人物) ヘーゲル (人物) 仏教 (分野) 日本仏教 (分野) カント (人物) 西田幾多郎 (人物) 比較思想 (分野) キルケゴール (人物) シェリング (人物) フッサール (人物) 老子 (人物) 孟子 (人物) 儒教 (分野) 李成桂 (人物) 中国思想 (分野) 仏陀 (人物)
 文献  肇論 宗鏡録 中論 維摩経 無門関 正法眼蔵 老子道徳経 僧肇 (人物) 鳩摩羅什 (人物) 物不遷論 (文献) 荘子 (文献) 中論 (文献) 老子 (文献) 肇論疏 (文献) 般若無知論 (文献) 万善同帰集 (文献) 永明延寿 (人物) 景徳伝灯録 (文献) 延寿 (人物) 大乗起信論 (文献) 澄観 (人物) 楞伽経 (文献) 興禅護国論 (文献) 竜樹 (人物) 中観派 (分野) 大智度論 (文献) ナーガールジュナ (人物) 般若灯論 (文献) 龍樹 (人物) 般若経 (文献) 十二門論 (文献) 法華経 (文献) 華厳経 (文献) 涅槃経 (文献) インド仏教 (分野) 勝鬘経 (文献) 無量寿経 (文献) 碧巌録 (文献) 従容録 (文献) 正法眼蔵 (文献) 臨済録 (文献) 五灯会元 (文献) 道元 (人物) 公案 (術語) 永平広録 (文献) 正法眼蔵随聞記 (文献) 弁道話 (文献) 道元禅師 (人物) 修証義 (文献) 宝慶記 (文献) 法句経 (文献) 秘密曼荼羅教付法伝 (文献) 高麗史 (文献) 黄庭経 (文献) 弘法大師 (人物) 出雲風土記 (文献) 周易 (文献)
 術語  動静不二 平等 仏性 二諦 物不遷 縁起 (術語) 中論 (文献) 無我 (術語) 無自性 (術語) 中道 (術語) (術語) 空性 (術語) 二諦 (術語) (術語) 平等 (術語) 差別 (術語) 慈悲 (術語) 光明 (術語) サンガ (術語) 不生不滅 (術語) 平和 (術語) 仏性 (術語) 自由 (術語) 如来蔵 (術語) 正法眼蔵 (文献) 一闡提 (術語) 涅槃経 (文献) 仏種 (術語) 涅槃 (術語) 法性 (術語) 一乗 (術語) 八不 (術語) 三性 (術語) 方便 (術語) 三諦 (術語) 二諦論 (術語) 世俗諦 (術語) 大乗起信論 (文献) 動と静 (術語) 論語 (文献) 聖人 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage