INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前中島 志郎 ( なかじま しろう, Shiro Nakajima ) 著 ()
タイトル知訥と了世
タイトル読みちとつとりょうせい
サブタイトル
タイトル(欧文)Chitotsu (知訥) and Ryosei (了世)
サブタイトル(欧文)
該当ページ124-144(R)
媒体名 禪學研究
媒体名欧文 zengakukenkyū
通号 78
ISSN 0387-8074
編者 禪學研究會
発行日2000-03-15
発行者禪學研究會
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00021053A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  朝鮮 中国 (地域) 日本 (地域) 朝鮮仏教 (分野) 韓国 (地域) 新羅時代 (時代) 新羅 (地域) 新羅 (時代) 高麗 (時代)
 時代  高麗 韓国 (地域) 新羅 (時代) 朝鮮 (地域) 韓国仏教 (分野) 朝鮮仏教 (分野) 禅宗 (分野) 日本 (地域) 朝鮮時代 (時代)
 分野  朝鮮仏教 禅宗 高麗 朝鮮 (地域) 韓国仏教 (分野) 元暁 (人物) 華厳宗 (分野) 中国仏教 (分野) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 華厳学 (分野) 日本仏教 (分野) 曹洞宗 (分野) 日本 (地域) 道元 (人物) 鎌倉時代 (時代) 中国 (地域) 仏教 (分野) 知訥 (人物) 高麗 (分野) 浄土 (分野)
 人物  知訥 了世 圭峯宗密 李通玄 永明延寿 大慧宗杲 四明知礼 高麗 (分野) 了世 (人物) 知訥 (人物) 圭峯宗密 (人物) 禅宗 (分野) 裴休 (人物) 圭峰宗密 (人物) 中国仏教 (分野) (分野) 華厳経 (文献) 宗密 (人物) 宋高僧伝義解篇 (文献) 長水子璿 (人物) 華厳宗 (分野) 法蔵 (人物) 新華厳経論 (文献) 澄観 (人物) 明恵 (人物) 宗鏡録 (文献) 天台宗 (分野) 永嘉玄覚 (人物) 四明知礼 (人物) 道元 (人物) 宏智正覚 (人物) 中国禅宗 (分野) 正法眼蔵 (文献) 朱子 (人物) 栄西 (人物) 慈雲遵式 (人物) 天台教学 (分野) 観経疏妙宗鈔 (文献) 智顗 (人物) 遵式 (人物) 永明延寿 (人物)
 文献  円妙国師碑銘 定慧結社文 観無量寿経 観経疏 観無量寿経妙宗鈔 摩訶止観 四明知礼 (人物) 定慧結社文 (文献) 誡初心学入門 (文献) 禅院清規 (文献) 円妙国師碑銘 (文献) 観無量寿経 (文献) 知訥 (人物) 万善同帰集 (文献) 李通玄 (人物) 華厳論節要 (文献) 無量寿経 (文献) 阿弥陀経 (文献) 教行信証 (文献) 大無量寿経 (文献) 善導 (人物) 観経疏 (文献) 浄土教 (分野) 親鸞 (人物) 選択集 (文献) 安楽集 (文献) 往生礼讃 (文献) 観経 (文献) 往生要集 (文献) 摩訶止観 (文献) 妙宗鈔 (文献) 白蓮結社 (術語) 十不二門指要鈔 (文献) 法華玄義 (文献) 智顗 (人物) 法華文句 (文献) 法華経 (文献) 次第禅門 (文献) 大智度論 (文献) 天台小止観 (文献) 中論 (文献)
 術語  是心作仏 是心是仏 白蓮結社 法華三昧 是心是仏 (術語) 正受 (術語) 指方立相 (術語) 摩訶止観 (文献) 大釈同体説 (術語) 像想観 (術語) 根境識三事和合 (術語) 知訥 (人物) 是心作仏 (術語) 阿弥陀仏 (術語) 白蓮結社 (術語) 即身成仏 念仏三昧 (術語) 倶会一処 (術語) 法身 (術語) 西方浄土 (術語) 法華三昧 (術語) 観無量寿経妙宗鈔 (文献) 定恵結社 (術語) 四悉壇 (術語) 二十五方便 (術語) 次第禅門 (文献) 一心三観 (術語) 法華道場 (術語) 入唐求法順礼行記 (文献) 念仏結社 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage