INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前西村 恵信 ( にしむら えしん, Eshin Nishimura ) 著 (花園大学)
タイトル仏向上の些子
タイトル読みぶつこうじょうのさじ
サブタイトル
タイトル(欧文)Going Bit beyond the Buddha
サブタイトル(欧文)
該当ページ321-332
媒体名 禅文化研究所紀要
通号 24
特集・テーマ 柳田聖山教授喜寿記念論集
編者 禅文化研究所
発行日1998-12-19
発行者禅文化研究所
発行地京都
本文
INBUDS IDIB:00021323
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  中国 (地域) 中国仏教 (分野) (時代) 禅宗 (分野) (時代) 日本 (地域) 教理史 仏教 (分野)
 分野  禅宗 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 曹洞宗 (分野) 日本 (地域) 道元 (人物) 鎌倉時代 (時代) 中国 (地域) 仏教 (分野)
 人物  白隠 青原惟信 円爾 東嶺円慈 禅宗 (分野) 臨済宗 (分野) 道元 (人物) 日本仏教 (分野) 夜船閑話 (文献) 鈴木正三 (人物) 臨済 (人物) 荊叢毒蘂 (文献) 仏教思想 (分野) 白隠 (人物) 円爾 (人物) 栄西 (人物) 蘭渓道隆 (人物) 無住 (人物) 凝然 (人物) 栄朝 (人物) 無準師範 (人物) 無門慧開 (人物) 白隠慧鶴 (人物) 宗門無尽灯論 (文献) 亮山 (人物) 法華経 (文献) 圜悟克勤 (人物) 提洲禅恕 (人物)
 文献  法華経 宗門無尽灯論 碧巌録 祖堂集 日蓮 (人物) インド仏教 (分野) 涅槃経 (文献) 華厳経 (文献) 大乗仏教 (分野) 維摩経 (文献) 般若経 (文献) 正法眼蔵 (文献) 東嶺円慈 (人物) 円慈 (人物) 読神社考弁疑 (文献) 東嶺和尚年譜 (文献) 白隠和尚年譜 (文献) 法華経 (文献) 碧巌録 (文献) 神祇観 (術語) 無門関 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 従容録 (文献) 臨済録 (文献) 雪竇重顕 (人物) 祖堂集 (文献) 雲門広録 (文献) 宋高僧伝 (文献) 宝林伝 (文献) 禅宗 (分野) 六祖壇経 (文献)
 術語  参禅 己事究明 大悟 向上 些子 看話禅 譬喩品 南無地獄大菩薩 出身 超仏越祖 殺仏殺祖 貧道 (術語) 自己了解 (術語) 現存体験 (術語) (術語) 無為自然 (術語) 禅風 (術語) 教行信証 (文献) 乞食行 (術語) 西田幾多郎 (人物) 参禅 (術語) 阿頼耶識 (術語) 入室参禅 (術語) 公案 (術語) 西谷啓治 (人物) 大悟 (術語) 己事不明 (術語) 無頭話 (術語) 大疑 (術語) 己事究明 (術語) 向上 (術語) 正法眼蔵 (文献) 還仮悟否 (術語) 藤原氏 (術語) 活句 (術語) 機関 (術語) 見性 (術語) 些子 (術語) 心続生 (術語) 向下 (術語) 安楽集 (文献) 三重の念仏 (術語) 看話禅 (術語) 黙照禅 (術語) 公案禅 (術語) 無字 (術語) 日本文化 (術語) 看話 (術語) 文字禅 (術語) 大慧宗杲 (人物) 方便品 (術語) 中印度 (術語) 一乗思想 (術語) 南無地獄大菩薩 (術語) 父母恩難報経 (文献) 不条理 (術語) 譬喩品 (術語) 出身 (術語) 超仏越祖 (術語) 超越 (術語) 透法身句 (術語) 露柱 (術語) 殺仏殺祖 (術語) 左右于行証 (術語) 行持現成 (術語) 五無間業 (術語) 絶対大乗 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage