INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前児山 敬一 ( こやま けいいち, Keiichi Koyama ) 著 ()
タイトル入不二の哲学的意味
タイトル読みにゅうふにのてつがくてきいみ
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ1-10
媒体名 東洋学研究
媒体名欧文 Toyo University Asian Studies
通号 1
発行日1965-11-25
発行者東洋学研究所
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00027796A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  インド 中国 インド仏教 (分野) 中国 (地域) インド哲学 (分野) チベット (地域) 古代 (時代) 日本 (地域) インド思想 (分野) インド学 (分野) 中国仏教 (分野) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  中国 (地域) 中国仏教 (分野) (時代) 南北朝 (時代) 唐代初 (時代) 天台 (分野) (時代) 日本 (地域)
 分野  中国仏教 唐代思想 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 僧肇 (人物)
 人物  僧肇 竜樹 智顗 湛然 中国仏教 (分野) 鳩摩羅什 (人物) 肇論 (文献) 道生 (人物) 吉蔵 (人物) 羅什 (人物) 中国 (地域) 僧叡 (人物) インド仏教 (分野) 世親 (人物) 中論 (文献) 曇鸞 (人物) 中観派 (分野) 中観 (分野) 親鸞 (人物) 天親 (人物) 天台宗 (分野) 湛然 (人物) 摩訶止観 (文献) 法華玄義 (文献) 日蓮 (人物) 慧思 (人物) 智顗 (人物) 最澄 (人物) 法華経 (文献) 澄観 (人物) 証真 (人物)
 文献  維摩経 注維摩詰経 大方広仏華厳経 中論 摩訶止観 広森林書奥義 真我禅観の奥義 法華経 (文献) 華厳経 (文献) 般若経 (文献) 涅槃経 (文献) インド仏教 (分野) 勝鬘経 (文献) 無量寿経 (文献) 大智度論 (文献) 維摩経 (文献) 維摩義記 (文献) 竺道生 (人物) 吉蔵 (人物) 出三蔵記集 (文献) 維摩詰所説経 (文献) 王弼 (人物) 荘子注 (文献) 探玄記 (文献) 放光般若経 (文献) 大般若波羅蜜多経 (文献) 秘蔵宝鑰 (文献) 華厳経疏 (文献) 第九極無自性住心 (術語) 竜樹 (人物) 中観派 (分野) ナーガールジュナ (人物) 般若灯論 (文献) 龍樹 (人物) 十二門論 (文献) 法華玄義 (文献) 智顗 (人物) 法華文句 (文献) 次第禅門 (文献) 天台小止観 (文献) 中論 (文献) 摩訶止観 (文献) 真我禅観の奥義 (文献) 広森林書奥義 (文献) 不二 (術語)
 術語  不二 入不二 菩薩行 不二見 無二 不一亦不異 梵我同一 不二而二 三即一 (術語) 修験道 (術語) 一心 (術語) 四種法身 (術語) 三業 (術語) 観法拭阿字観 (術語) 維摩経 (文献) 無相法身 (術語) 不二 (術語) 菩薩行 (術語) 維摩経研究 (術語) 不二法門 (術語) 菩薩 (術語) 利他行 (術語) 法華経 (文献) 大乗 (術語) 法師 (術語) 社会事業 (術語) 菩薩戒 (術語) 久成の釈尊 (術語) 無二 (術語) 転依 (術語) 不二見 (術語) 不一亦不異 (術語) 真実 (術語) 地摂両論成毘二家 (術語) 無三 (術語) 不可思議 (術語) 一心三観 (術語) 梵我同一 (術語) 不二而二 (術語) 法空観 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage