INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前佐藤 心岳 ( さとう しんがく, Shingaku Sato ) 著 (仏教大学教授)
タイトル中国における『般若経』の研究講説
タイトル読みちゅうごくにおけるはんにゃきょうのけんきゅうこうせつ
サブタイトル
タイトル(欧文)Studies and Lectures on the Prajñāpāramitā-sūtra in China
サブタイトル(欧文)
該当ページ1-20
媒体名 人文学論集
媒体名欧文 Journal of Humanistic Studies
通号 13
編者 仏教大学文学部学会
発行日1979-11-30
発行者仏教大学文学部学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00029844A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
  分野   中国仏教 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野)
  人物   朱士行 衛士度 文孝竜 康僧淵 竺道潜 竺法蘊 支遁 干法開 竺僧敷 道安 僧叡 曇影 道生 クマーラジーヴァ 鳩摩羅什 道融 慧亮 曇諦 法瑶 慧基 慧約 宝亮 智蔵 法通 慧勇 衛士度 (人物) 中国仏教 (分野) 朱士行 (人物) 文孝竜 (人物) 康僧淵 (人物) 竺道潜 (人物) 竺法蘊 (人物) 法深 (人物) 老荘 (分野) 支遁 (人物) 道安 (人物) 干法開 (人物) 出三蔵記集 (文献) 許詢 (人物) 三論略章 (文献) 釈駮論 (文献) 義相 (人物) 阿閦仏国経 (文献) 竺僧敷 (人物) 鳩摩羅什 (人物) 慧遠 (人物) 僧祐 (人物) 廬山慧遠 (人物) 仏図澄 (人物) 僧肇 (人物) 大瀛 (人物) 羅什 (人物) 月珠 (人物) 親鸞 (人物) 僧叡 (人物) 中国禅宗 (分野) 吉蔵 (人物) 道生 (人物) 慧観 (人物) 法雲 (人物) 法華経 (文献) 智顗 (人物) 中観派 (分野) 仏教 (分野) 仏教教理研究 (分野) チャンドラキールティ (人物) 鳩摩羅十 (人物) 大乗仏教 (分野) 龍樹 (人物) 玄奘 (人物) 竺法護 (人物) 智融 (人物) 注維摩詰経 (文献) 慧亮 (人物) 曇諦 (人物) 道融 (人物) 慧思 (人物) 求那跋摩 (人物) 竺法汰 (人物) 法瑶 (人物) 曇柯迦羅 (人物) 安法賢 (人物) 慧基 (人物) 戒明 (人物) 円仁 (人物) 慧約 (人物) 宝亮 (人物) 僧宗 (人物) 僧亮 (人物) 昭明太子 (人物) 浄影寺慧遠 (人物) 謝霊運 (人物) 僧旻 (人物) 道慈 (人物) 慧灌 (人物) 智光 (人物) 智蔵 (人物) 慧勇 (人物) 慧布 (人物) 習禅者 (術語) 般若経 (文献) 止観寺僧詮 (人物) 禅衆 (人物) 智弁 (人物) 法通 (人物)
  文献   般若経 道行般若経 放光般若経 大明度経 高僧伝 出三蔵記集 続高僧伝 法華経 (文献) インド仏教 (分野) 大乗仏教 (分野) 華厳経 (文献) 維摩経 (文献) 中論 (文献) 大智度論 (文献) 十地経 (文献) 大明度経 (文献) 八千頌般若経 (文献) 般若経 (文献) 般舟三昧経 (文献) 放光般若経 (文献) 小品般若経 (文献) 初期大乗仏教 (分野) 道行般若経 (文献) 十誦律 (文献) 善男子善女子品 大般若経 (文献) 撰集百緑経 (文献) 摩訶般若鈔経 (文献) 道行経 (文献) 維摩詰経 (文献) 大阿弥陀経 (文献) 支婁迦讖 (人物) 老子 (文献) 出三蔵記集 (文献) 続高僧伝 (文献) 名僧伝 (文献) 慧皎 (人物) 道安 (人物) 景徳伝灯録 (文献) 中国仏教 (分野) 高僧伝 (文献) 歴代三宝紀 (文献) 僧祐 (人物) 梁高僧伝 (文献) 開元釈教録 (文献) 宋高僧伝 (文献) 道宣 (人物) 安楽集 (文献) 広弘明集 (文献) 浄土論 (文献) 楞伽師資記 (文献)
  術語   般若思想 空思想 空思想 (術語) 融相思想 (術語) 護国思想 (術語) 法華思想 (術語) 心無論 (文献) 仁王般若経疏 (文献) 七識智 (術語) 心性本浄 (術語) 般若思想 (術語) (術語) 空性 (術語) 中論 (文献) 道性 (術語) 業論 (術語) 教行信証 (文献) 観虚空蔵菩薩経 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage