INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前佐藤 心岳 ( さとう しんがく, Shingaku Sato ) 著 (仏教大学教授)
タイトル中国における『般若経』の研究講説
タイトル読みちゅうごくにおけるはんにゃきょうのけんきゅうこうせつ
サブタイトル
タイトル(欧文)Studies and Lectures on the Prajñāpāramitā-sūtra in China
サブタイトル(欧文)
該当ページ1-20
媒体名 人文学論集
媒体名欧文 Journal of Humanistic Studies
通号 13
編者 仏教大学文学部学会
発行日1979-11-30
発行者仏教大学文学部学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00029844A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
  分野   中国仏教 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野)
  人物   朱士行 衛士度 文孝竜 康僧淵 竺道潜 竺法蘊 支遁 干法開 竺僧敷 道安 僧叡 曇影 道生 クマーラジーヴァ 鳩摩羅什 道融 慧亮 曇諦 法瑶 慧基 慧約 宝亮 智蔵 法通 慧勇 中国仏教 (分野) 衛士度 (人物) 朱士行 (人物) 文孝竜 (人物) 康僧淵 (人物) 竺道潜 (人物) 竺法蘊 (人物) 老荘 (分野) 法深 (人物) 支遁 (人物) 道安 (人物) 釈道恒 (人物) 陶弘景 (人物) 出三蔵記集 (文献) 竺道生 (人物) 沈約 (人物) 釈駮論 (文献) 初期般若 (術語) 竺僧敷 (人物) 干法開 (人物) 鳩摩羅什 (人物) 慧遠 (人物) 僧祐 (人物) 仏図澄 (人物) 廬山慧遠 (人物) 僧肇 (人物) 羅什 (人物) 大瀛 (人物) 月珠 (人物) 僧叡 (人物) 道生 (人物) 中国禅宗 (分野) 吉蔵 (人物) 慧観 (人物) 法雲 (人物) 智顗 (人物) 仏教教理研究 (分野) 仏教 (分野) 鳩摩羅十 (人物) 中観派 (分野) チャンドラキールティ (人物) 法華経 (文献) 大乗仏教 (分野) 龍樹 (人物) 玄奘 (人物) 竺法護 (人物) 智融 (人物) 法融 (人物) 融法師 (人物) 仏教文献学 (分野) 般若波羅蜜多心経 (文献) 道融 (人物) 曇諦 (人物) 慧亮 (人物) 法瑶 (人物) 慧思 (人物) 竺法汰 (人物) 安法賢 (人物) 曇柯迦羅 (人物) 求那跋摩 (人物) 慧基 (人物) 慧約 (人物) 戒明 (人物) 円仁 (人物) 宝亮 (人物) 僧宗 (人物) 僧亮 (人物) 謝霊運 (人物) 続高僧伝 (文献) 大乗四論玄義記 (文献) 大般涅槃経集解 (文献) 僧旻 (人物) 道慈 (人物) 智光 (人物) 慧灌 (人物) 智蔵 (人物) 慧勇 (人物) 禅衆 (人物) 止観寺僧詮 (人物) 慧布 (人物) 法通 (人物) 般若経 (文献) 智弁 (人物) 習禅者 (術語)
  文献   般若経 道行般若経 放光般若経 大明度経 高僧伝 出三蔵記集 続高僧伝 法華経 (文献) インド仏教 (分野) 大乗仏教 (分野) 華厳経 (文献) 維摩経 (文献) 中論 (文献) 大智度論 (文献) 涅槃経 (文献) 大明度経 (文献) 八千頌般若経 (文献) 般若経 (文献) 般舟三昧経 (文献) 放光般若経 (文献) 小品般若経 (文献) 初期大乗仏教 (分野) 大阿弥陀経 (文献) 道行般若経 (文献) 菩薩瓔珞経 (文献) 大品般若経 (文献) 大般若経 (文献) 般若経研究 (術語) 大方広仏華厳経 (文献) 摩訶般若鈔経 (文献) 道行経 (文献) 維摩詰経 (文献) 支婁迦讖 (人物) 梵摩渝経 (文献) 出三蔵記集 (文献) 続高僧伝 (文献) 名僧伝 (文献) 慧皎 (人物) 中国仏教 (分野) 道安 (人物) 景徳伝灯録 (文献) 高僧伝 (文献) 歴代三宝紀 (文献) 梁高僧伝 (文献) 僧祐 (人物) 開元釈教録 (文献) 道宣 (人物) 宋高僧伝 (文献) 安楽集 (文献) 広弘明集 (文献) 浄土論 (文献) 楞伽経 (文献)
  術語   般若思想 空思想 空思想 (術語) 融相思想 (術語) 法華思想 (術語) 護国思想 (術語) 冥想体験 (術語) 菩提論 (術語) 正法眼蔵 (文献) 法華経 (文献) 般若思想 (術語) 空性 (術語) (術語) 道性 (術語) 中論 (文献) 弘明集 (文献) 唯識説 (術語) 真宗教義 (分野)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage