INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前鎌田 茂雄 ( かまた しげお, Shigeo Kamata ) 著 (愛知学院大学教授・東京大学名誉教授)
タイトル禅の山河
タイトル読みぜんのさんが
サブタイトル
タイトル(欧文)The Back-ground of Zen Buddhism in China
サブタイトル(欧文)
該当ページ240-257
媒体名 印度哲学仏教学
媒体名欧文 Hokkaido Journal of Indological and Buddhist Studies
通号 6
ISSN 09128816
編者 藤田宏達
発行日1991-10-30
発行者北海道印度哲学仏教学会
発行地札幌
本文
INBUDS IDIB00030036A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 日本 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  6世紀以降 中国 (地域) 日本 (地域) 禅宗 (分野) 天台宗 (分野) 中国イスラム教 (分野) 三階教 (分野) クラクチチヤンダ (地域) マウリヤ朝 (時代)
 分野  禅宗 中国仏教 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 曹洞宗 (分野) 日本 (地域) 道元 (人物) 鎌倉時代 (時代) 中国 (地域) 仏教 (分野) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野)
 人物  慧能 青原行思 達磨 道元 南岳懐譲 馬祖道一 百丈懐海 羅什 神秀 (人物) 禅宗 (分野) 神会 (人物) 道元 (人物) 荷沢神会 (人物) 弘忍 (人物) 六祖壇経 (文献) 中国禅宗 (分野) 慧能 (人物) 南岳懐譲 (人物) 禅宗史研究 (文献) 達磨 (人物) 南嶽懐譲 (人物) 正法眼蔵 (文献) 心性観 (術語) 達摩 (人物) 慧可 (人物) 聖徳太子 (人物) 仏教学 (分野) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 如浄 (人物) 親鸞 (人物) 栄西 (人物) 曹洞宗学 (分野) 馬祖道一 (人物) 馬祖 (人物) 青原行思 (人物) 僧璨 (人物) 百丈懐海 (人物) 石頭希遷 (人物) 百丈清規 (文献) 百丈 (人物) 潙山霊祐 (人物) 玄奘 (人物) 中国仏教 (分野) 僧肇 (人物) 竜樹 (人物) 慧遠 (人物) 法華経 (文献) 竺法護 (人物) 阿弥陀経 (文献)
 文献  景徳伝灯録 宗鏡録 大乗大義章 二入四行論 洛陽伽藍記 祖堂集 (文献) 宋高僧伝 (文献) 正法眼蔵 (文献) 五灯会元 (文献) 碧巌録 (文献) 禅苑清規 (文献) 禅宗 (分野) 天聖広灯録 (文献) 万善同帰集 (文献) 永明延寿 (人物) 景徳伝灯録 (文献) 延寿 (人物) 大乗起信論 (文献) 澄観 (人物) 楞伽経 (文献) 興禅護国論 (文献) 大智度論 (文献) 慧遠 (人物) 鳩摩羅什 (人物) 廬山慧遠 (人物) 智度論 (文献) 法華経 (文献) 出三蔵記集 (文献) 法身 (術語) 楞伽師資記 (文献) 続高僧伝 (文献) 洛陽伽藍記 (文献) 慧可 (人物) 金剛三昧経 (文献) 神会 (人物) 中国仏教 (分野) 大唐西域記 (文献) 魏書 (文献) 二入四行論 (文献) 魏書釈老志 (文献) 法顕伝 (文献) 仏教建築 (分野)
 術語  無功徳 無所求経 無常 達磨伝 (術語) 禅籍 (術語) 洛陽伽藍記 (文献) 無所求経 (術語) 大乗菩薩戒 (術語) 戒次列位 (術語) 無功徳 (術語) 無常 (術語) (術語) 無我 (術語) 縁起 (術語) 日本仏教 (分野) (術語) 遁世 (術語) (術語) (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage