INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前石原 斌夫 ( いしはら としお, Toshio Ishihara ) 著 ()
タイトル『教行信証』と『文類聚鈔』の関係
タイトル読み
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ200-202
媒体名 印度學佛敎學硏究
媒体名欧文 Journal of Indian and Buddhist Studies
通号 51
26
1
特集・テーマ 日本大学における第二十八回 学術大会紀要(一)
編者 宮本正尊
発行日1977-12-31
発行者日本印度学仏教学会
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00004568A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   日本仏教 浄土教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野)
  人物   尊蓮 親鸞 親鸞 (人物) 存覚 (人物) 乗専 (人物) 浄土教 (分野) 尊信 (人物) 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物)
  文献   教行信証 文類聚鈔 広述本 略述本 浄土三経往生文類 尊号真像銘文 入出二門偈 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 教行信証 (文献) 教行証文類 (文献) 愚禿鈔 (文献) 慶秀 (人物) 十一願体 (術語) 正信偈私記 (文献) 文類聚鈔製作年代 (術語) 文類聚鈔 (文献) 略述本 (文献) 広述本 (文献) 浄土三経往生文類 (文献) 生因三願 (術語) 尊号真像銘文 (文献) 浄土文類聚鈔 (文献) 一念多念文意 (文献) 正像末和讃 (文献) 高僧和讃 (文献) 浄土論 (文献) 願生偈 (文献) 世親 (人物) 曇鸞 (人物)
  術語   広述本 略述本 入出二門偈 (文献) 略述本 (術語) 広述本 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage