INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前桜井 秀雄 ( さくらい ひでお, Hideo Sakurai ) 著 ()
タイトル中国における禅と法華経の交渉
タイトル読みちゅうごくにおけるぜんとほけきょうのこうしょう
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ-
媒体名 法華経の文化と基盤:法華経研究
通号 9
編者 塚本啓祥
発行日1982-02
発行者平楽寺書店
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00050411A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  11世紀〜18世紀 (地域) 中国 (地域) 禅宗 (分野) 中国仏教 (分野)
 分野  禅宗 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 曹洞宗 (分野) 日本 (地域) 道元 (人物) 鎌倉時代 (時代) 中国 (地域) 仏教 (分野)
 人物  戒環 覚範慧洪 太虗無相 憨山徳清 湛然円澄 藕益智旭 頻吉智祥 為霖道霈 覚鑁 (人物) 元暁 (人物) 善月 (人物) 天桂伝尊 (人物) 普幻 (人物) 法華経 (文献) 法華経要解 (文献) 覚範慧洪 (人物) 如浄 (人物) 石門文字禅 (文献) 雷庵正受 (人物) 汾陽善昭 (人物) 中国禅宗 (分野) 正法眼蔵 (文献) 香林 (人物) 雲巌雲晟 (人物) 憨山徳清 (人物) 紫柏真可 (人物) 藕益智旭 (人物) 雲棲袾宏 (人物) 智旭 (人物) 密雲円悟 (人物) 華厳学 (分野) 湛然円澄 (人物) 八不道人伝 (文献) 覚浪道盛 (人物) 玄極居頂 (人物) 五灯法語 (文献) 思鑒 (人物) 天界覚浪禅師語録 (文献) 智度の覚禅師 (人物) 中国仏教 (分野) 天台宗 (分野) 曇鸞 (人物) 天台教学 (分野) 為霖道霈 (人物) 永覚元賢 (人物) 頻吉智祥 (人物) 雍正帝 (人物) 永覚和尚寱言 (文献) 弘賛 (人物) 彭紹升 (人物) 潙山警策 (文献)
 文献  景徳伝灯録 法華経 法華経要解 法華経合論 法華経大意 法華経撃節 法華経通義 妙法蓮華経意語 法華経会義 法華経授手・大意 法華経文纂要 祖堂集 (文献) 宋高僧伝 (文献) 正法眼蔵 (文献) 五灯会元 (文献) 碧巌録 (文献) 禅苑清規 (文献) 天聖広灯録 (文献) 禅宗 (分野) 日蓮 (人物) インド仏教 (分野) 涅槃経 (文献) 華厳経 (文献) 大乗仏教 (分野) 般若経 (文献) 維摩経 (文献) 法華経 (文献) 戒環 (人物) 教判 (術語) 法華経合論 (文献) 法華宗要 (文献) 法華経撃節 (文献) 法華経疏 (文献) 法華経大意 (文献) 法華経要解 (文献) 湛然 (人物) 法華大意 (文献) 日遠 (人物) 真偽問題 (術語) 奏上書 (術語) 法華経講義 (文献) 法華経通義 (文献) 妙法蓮華経意語 (文献) 法華経会義 (文献) 法華経授手・大意 (文献) 法華経文纂要 (文献) 経典観 (術語)
 術語  経典観 禅機の啓発 法華経の末疏選述 禅教双修 Sautrāntika (術語) 引用論拠 (術語) 漢訳 (術語) 看経 (術語) 経典把握 (術語) 五時八経 (術語) 三観思想 (術語) 慧観 (人物) 経典観 (術語) 法華経の末疏選述 (術語) 禅機の啓発 (術語) 禅教双修 (術語) 臨済禅 (術語) 仏祖源流 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage