INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前入矢 義高 ( いりや よしたか, Yoshitaka Iriya ) 著 (京都産業大学教授)
タイトル生と死と
タイトル読みせいとしと
サブタイトル水と氷の喩えをめぐって
タイトル(欧文)The Life and the Death
サブタイトル(欧文)Concerning the Metaphor of Water and Ice
該当ページ1-14
媒体名 仏教史学研究
媒体名欧文 The Journal of the History of Buddhism
23
1
特集・テーマ 故塚本善隆先生追悼号
発行日1981-01-30
発行者仏教史学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00058849A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  漢〜魏晋 中国 (地域) 中国哲学 (分野)
 分野  中国哲学 中国仏教 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 唐代初 (時代) 周・漢 (時代) 中国宗教学 (分野) (時代) 道教学 (分野) (術語) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野)
 人物  王梵志 曹植 中国仏教 (分野) 曹植 (人物) 禅宗 (分野) 神会 (人物) 慧皎 (人物) 曹丕 (人物) 王浮 (人物) 理惑論 (文献) 王梵志 (人物) 淮南子 (文献) 仏教学 (分野) 成玄英 (人物)
 文献  淮南子 論衡 列子 詩経 祖堂集 景徳伝灯録 師資七祖方便五門 荘子 論衡 (文献) 中国思想 (分野) 韓国仏教 (術語) 楚辞 (文献) 文句記 (文献) 史記 (文献) (術語) 五行大義 (文献) 淮南子 (文献) 墨子 (文献) 宣和画讃 (文献) (術語) 民俗学 (分野) 守り本尊 (術語) 列子 (文献) 日本書紀 (文献) 荘子 (文献) 韓非子 (文献) (術語) (文献) 詩経 (文献) 飛衛 (文献) 兵法家伝書 (文献) 文筆眼心抄 (文献) 親鸞 (人物) (術語) 易経 (文献) 本性 (術語) 大方等大経集経 (文献) 礼記 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 宋高僧伝 (文献) 宝林伝 (文献) 正法眼蔵 (文献) 臨済録 (文献) 碧巌録 (文献) 禅宗 (分野) 六祖壇経 (文献) 祖堂集 (文献) 五灯会元 (文献) 禅苑清規 (文献) 天聖広灯録 (文献) 頓悟真宗論 (文献) 壇語 (文献) 導凡趣聖悟解脱宗修心要論 (文献) 禅法 (術語) 老子 (文献) 肇論 (文献) 論語 (文献) 無量寿経 (文献) 維摩詰経 (文献)
 術語  水氷の喩え 未生 大帰 髑髏説 荘子 (文献) (術語) (術語) 五重玄義 (術語) (術語) 密教最勝 (術語) 宗鏡録 (文献) 南都六宗 (術語) 所楽為損壊 (術語) 法相宗 (術語) 大帰 (術語) 未生 (術語) 髑髏説 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage